ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ตั้งอยู่เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง   เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220  โทรศัพท์ –โทรสาร 0-2519-8825   เว็ปไซต์ http:// www.banbuamon.ac.th เดิมชื่อ โรงเรียนตำบลท่าแร้ง (เจริญราษฎร์อุทิศ) ผู้ดำเนินการ   ก่อตั้งโรงเรียน  คือ นายเพี้ยน  อุ้ยเหม็น  โดยได้รับบริจาคที่ดิน  จำนวน  5 ไร่  2  งาน  49  ตารางวา        จากนายเจริญ  หมีเม่น การก่อสร้างโรงเรียนทำด้วยทุนของราษฎรและแรงงานราษฎรในท้องถิ่น  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ  วันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2500  มีนักเรียน 65 คน เปิดสอน 2 ห้องเรียน ครูสอน 1 คน  คือ   นายเพี้ยน  อุ้ยเหม็น  ในขณะที่เปิดสอนครั้งแรกนั้น นายเจริญ  หมีเม่น  ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน ยังมิได้แบ่งแยกโอนกรรมสิทธิ์ ยกที่ดินให้กับทางราชการและได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน   ต่อมานายจรูญ  หมีเม่น  บุตรของนายเจริญ  หมีเม่น ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน ได้จัดแบ่งที่ดินดังกล่าว ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน พร้อมทั้งโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีขณะนั้น เมื่อ วันที่  15  ธันวาคม  2515 นายเพี้ยน  อุ้ยเหม็น   นายแสวง   พลัดเกตุ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและราษฎร ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 7  เมตร ยาว 15 เมตร ใช้เงินทั้งสิ้น 15,00.- แล้วเสร็จเมื่อวันที่    1 พฤศจิกายน  2500  ซึ่งขณะนั้น  มีนักเรียน  89 คน  ครู 2 คน คือ นายเพี้ยน  อุ้ยเหม็น และนายแสวง  พลัดเกตุ
แผนผังอาคารเรียน และห้องเรียน