วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดสภาพแวดล้อมน่าอยู่ นักเรียนสุขภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีส่วนร่วมกับชุมชน บริหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


 
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

พัฒนาความรู้  คู่คุณธรรม