พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
          1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
          2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ ให้มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร เต็มศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม เน้นกระบวนการคิด มีทักษะการใช้เทคโนโลยี รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักและภูมิใจในท้องถิ่น
          4. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม เพื่อ
นำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
          5. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
          6. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ระดับองค์กร
  1. สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ (ปฐมวัย) ตัวชี้วัด (ประถมศึกษา) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  2. ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติจริง มีขวัญกำลังใจในการทำงาน
  3. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
  4. นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ
  6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ผู้เรียน
  7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
  8. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข