หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.12 MB
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB