ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้ตรวจการติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะที่ 1
          วันพฤหัสบดีที่  14 พ.ค. 2563  โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้รับการตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ครั้งที่ 1 นำโดยผู้อำนวยการเขตบางเขน นายสมบัติ  วรสินวัฒนา  นายสาโรจน์  พลฤทธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน  นางสาวฉัตรไพฑูรย์  มาศรีนวล  หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  และนางปิยมาศ  เกษสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  นางสาวลักคะณา  เสโนฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษาชำนาญการพิเศษ  นางสาวนพมาศ  พุ่มฉวี  ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางสาวพรวลัย  อริยะรัศมีทรัพย์  ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะและกำลังใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้กรอบแนวยคิดของสำนักการศึกษา "โรงเรียนหยุด แต่เราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้"
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,19:21   อ่าน 278 ครั้ง