ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดลองสอนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
          18 พค.63 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตบางเขน ได้ทดลองสอนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อมได้เรียนรู้ หลังจากที่หยุดเรียนต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 7มีค. 63 และนำปัญหา ข้อบกพร่องต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น กรณี 1กค ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จะได้นำสื่อการสอนมาใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รร. ที่ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อให้คุณครูได้นำไปต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กรอบแนวคิด ของสำนักการศึกษา  "โรงเรียนหยุดแต่เราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้"

วีดิทัศน์ คณะครูโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)

วีดิทัศน์ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเสียง A-Z แบบโฟนิกซ์   
ครูผู้สอน นางสาวณิชกานต์  สังข์ศรี
https://www.youtube.com/watch?v=udMvN-1kZEU

วีดิทัศน์ วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องระบำโบราณคดี 
ครูผู้สอน  นางกฤษณา  นครศรี
https://www.youtube.com/watch?v=UMmg2-0Ig2o&feature=youtu.be

วีดิทัศน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (การปรับตัวของพืช)
ครูผู้สอน นางสาวสุรีรัตน์  พะจุไทย
https://drive.google.com/file/d/1yDITnX6TJQWeoRcYRpGdJtPPj0Emj6dN/view

วีดิทัศน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความหลกหลายของสิ่งมีชีวิต 
ครูผู้สอน นางสาวชานิสา  วงสามารถ
https://youtu.be/9nJHP1mZ8Rw

วีดิทัศน์ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบกล้ามเนื้อ
ครูผู้สอน นายภูริวิชญ์  โทสุรินทร์
https://www.youtube.com/watch?v=FQoztuQkyoA&feature=youtu.be


โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,14:38   อ่าน 188 ครั้ง