ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,19:29   อ่าน 96 ครั้ง