ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนาและเป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
วันพุธ ที่12 กรกฎาคม 2565 
         โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนาและเป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรม มีจิตใจบริสุทธิ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่อมเกลาจิตใจ ในฐานะชาวพุทธ ที่พึงปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน นักเรียนได้ร่วมกันฟังเทศน์ เวียนเทียน  และตัวแทนนักเรียนได้ร่วมแห่เทียนพรรษาร่วมกับชุมชน
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,19:54   อ่าน 66 ครั้ง