ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมในสถานศึกษา
วันพุธ  ที่ 22 กุมภาพันธ์  2566 นางสุกาญจนา ศิริสลุง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรมในสถานศึกษา  ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงาม  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลัก12ประการ  มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ณ โรงเรียนบ้านบัวมล
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,22:38   อ่าน 217 ครั้ง