ภาพกิจกรรม
การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
โรงเรียน​บ้านบัวมล (เจริญ​ราษฎร์​อุทิศ) นำโดย นางสุกาญจนา  ศิริสลุง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ คณะกรรมการดำเนินการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15  มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  และขอขอบคุณ นางถนอมศรี คงทน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางเขน  และ นางสาวเสาวลักษณ์ ต้องรักชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,20:25   อ่าน 124 ครั้ง