ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง พลัดเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500 – 2529
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา สวินทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 – 2531
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภา ธรรมโวหาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 – 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจียมใจ ไชยราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 41 – 30 ก.ย. 42
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศาล สวัสดิพิศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 42 – 14 ต.ค. 44
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิศา หรั่งบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ต.ค. 44 – 30 ก.ย.45
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย จุลวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 45 – 30 ก.ย.46
เบอร์โทรศัพท์ : 021824173
อีเมล์ : weerapat88@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางอำไพ จันทปัญญาศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 46 – 12 ต.ค.48
ชื่อ-นามสกุล : นายกันตินันท์ สิริพนิตนันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ต.ค.48 – 30 ก.ย.51
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ สินธารา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธ.ค.51 - 11 พ.ย.53
ชื่อ-นามสกุล : นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ย.53 - 18 ต.ค.59
ชื่อ-นามสกุล : นางประณัฐธิลักษณ์ จารุวัฒนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ต.ค. 59 - 30 ต.ค. 64
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกาญจนา ศิริสลุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 64 - ปัจจุบัน