คณะผู้บริหาร

นางสุกาญจนา ศิริสลุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางอารียา สตารัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com