ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล 1

นางฉันทนา ศรีภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นางสาวผกาวัลย์ เรือนขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1