สายชั้นอนุบาล 1

นางฉันทนา ศรีภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางสาวผกาวัลย์ เรือนขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com