ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล 2

นางวรินทร เสาเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวอภัสรา หูกขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2