สายชั้นอนุบาล 2

นางวรินทร เสาเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางสาวอภัสรา หูกขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com