ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้น ป.1

นางอรอุมา เที่ยงเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้น ป.1

นายบัญชา บุญบำรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวดวงใจ จันทร์มี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเพ็ญพักตร์ เหลือรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1