สายชั้น ป.1

นางอรอุมา เที่ยงเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางสาวดวงใจ จันทร์มี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com