สายชั้น ป.2

นางเพ็ญพักตร์ เหลือรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางทัษฎาภรณ์ กสิกรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com