สายชั้น ป.3

นางสาวอมรรัตน์ ชำนาญจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางสาวศิริวรรณ สมละออ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางสาวกิติยารัตน์ การิก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com