ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้น ป.3

นางสาววาสนา จันทราช
ครู คศ.1

นายภูริวิชญ์ โทสุรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2