สายชั้น ป.4

นางสาวเจนจิรา ชาวกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณิชกานต์ สังข์ศรี
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางชานิสา เดชชัยชาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com