ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้น ป.4

นางสาวจารีย์ ทบหา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้น ป.4

นางสาวสุกัญญา ประจวบสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชานิสา วงสามารถ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศรสวรรค์ วิทยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2