สายชั้น ป.5

นางภนิตา ออกกิจวัตร์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางกฤษณา นครศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com