ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้น ป.6

นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางสาวธนัชพร กำลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพิชญาภรณ์ เก่าพิมาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณิชกานต์ สังข์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2