สายชั้น ป.6

นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 02-5198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางสาวสุกัญญา ประจวบสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com