พนักงาน

นางสาวสำราญ แก้วกระโทก
พนักงานทั่วไป บ1
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นายสุภาพ เกิดสุภาพ
พนักงานสถานที่ บ1
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com

นางสาวขวัญทิพย์ เสมแย้ม
พนักงานสถานที่ บ1
เบอร์โทร : 025198825
อีเมล์ : banbuamon2500@gmail.com