ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงาน

นายชูชาติ เสมแย้ม
พนักงานสถานที่ บ2

นางสาวสำราญ แก้วกระโทก
พนักงานทั่วไป บ1

นายสุภาพ เกิดสุภาพ
พนักงานสถานที่ บ1

นางสาวขวัญทิพย์ เสมแย้ม
พนักงานสถานที่ บ1