คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา เสริมศรี
ตำแหน่ง : ประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา พูลเกษม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : คุณบุญชู จันทร์แสงศรี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมานมิตร แยงไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ชอบ บุญคุ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิตโชติวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.จิตต์ ไกรแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช วิวัฒนานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางดิศราพร หมีเม่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา หิรัญย์ภิวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายทิพย์ มีเครือรอด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญธนา ชุนห์ลือชานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี เชื้อเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรินทร เสาเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกาญจนา ศิริสลุง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา