คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงขร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรวรรณ โนนเสนา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฝนทิพย์ ปั้นงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภวิตรา ขำไพโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยะนัต พัฒนาวิบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเนตรนภา ครูบาทองหลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนาธิป จ่ารุ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุทัศตา ทองถึก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเสาวณีย์ ไตรวุฒิสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิลาสินี อ่องประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤศ เรืองธง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทักษพร คงนาวัง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :